Generalforsamling 2018.

Posted by on 28 december, 2017

Der indkalder til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. januar 2018, kl. 19.00, Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning fra formanden om SFK´s stilling.
3) Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent og kampafgift, for det kommende regnskabsår.
6) Valg:
Ulige år:
Formand.
1 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Lige år:
Kasserer.
2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter for 1 år.
8) Valg af 2 revisor for 1 år.
9) Valg af én revisor suppleant for 1år.
10) Eventuelt.

Forslag der ønske behandlet på ordinær generalforsamling, må være formanden i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

Posted in: Nyheder